Trainings & Placements

Few of our Placed Students Placed Students

 • Tabish Dhanvijay

 • Shubham Vyas

 • Simran Kabra

 • Shital Meshram

 • Samiksha Bhoyar

 • Rutika Moharil

 • Pooja Satpal

 • Narayan Dhanve

 • Piyush Masoorkar

 • Mohuzaif Sheikh

 • Kavilash Fund

 • Jasraj Pasricha

 • Jasmin Yasir

 • Ishwari Kankirad

 • Jagruti Selukar

 • Devendra Nagpure

 • Chaitali Pote

 • Aysha Kalambe

 • Aparna Sharma

 • Ekta Pande